§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w apartamentach. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu miejsca noclegowego między firmą:
Magdalena Pasjak – Strahl
ul. Leśna Góra 31 80-281 Gdańsk
Nip: 743-194-40-92,
występującą pod marką Navy Group
 zwanym dalej Wykonawcą lub Navy Group , a Gościem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

§2
Umowa najm
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Gościem obejmuje wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Gościa. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest także opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami oraz opłata za sprzątanie doliczana jednorazowo do ceny pobytu.

Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i w pełni wyposażone, a pościel i ręczniki hotelowe są bez dodatkowych opłat.

§3
Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 504 900 000 wysyłając e-mail na adres: biuro@willa-marina.pl.
W celu dokonania rezerwacji należy podać:
– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
– planowana godzinę przyjazdu
– liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, wiek dzieci)
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres email
– dane do faktury, jeśli będzie wymagana.
Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Gościa, Apartamenty Navy Group gwarantuje rezerwację pod warunkiem wpłaty zadatku na konto bankowe obiektu lub po udostępnieniu danych karty kredytowej (numer karty, data jej ważności) w celu jej obciążenia.

Gwarancja rezerwacji:
Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 72 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zadatku w wysokości 30% opłaty za całość pobytu.
Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 72 godzin, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji.

§4
Warunki anulacji
Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek w wysokości 30% nie podlega zwrotowi i jest zarachowany na poczet anulowanej rezerwacji.
W przypadku skrócenia pobytu trwającego przez Gościa, Navy Group nie zwraca wpłaconych środków.

Regulamin pobytu

§1
Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia wyjazdu.
Nie wymeldowanie się z pokoju do godziny 11:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby oraz przekazania rzeczy Gościa do depozytu.
Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z recepcją pod nr +48 504 900 000. Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą.

§2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Navy Group zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
Przyjazd większej liczby Gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznany jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków.
Godziny pracy recepcji to 09:00 – 19:00, a Goście zobowiązani są do poinformowania o planowanej godzinie przyjazdu najpóźniej w dniu go poprzedzającym.
Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego zadatku.
Przyjazd nocny: istnieje możliwość zameldowania po godzinie 19:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z rezydentem, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 60 złotych (przyjazd między 20:00 a 23:00) lub 100 złotych (przyjazd między 23:00 a 01:00)

§3
Wymeldowanie i zdanie kluczy.
Zdanie kluczy odbywa się w miejscu wyznaczonym przez rezydenta Navy Group, w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 11:00.
Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu.
W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu pokoju, Goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.
Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Navy Group zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta najpóźniej w dniu wyjazdu gotówka lub kartą.
Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.

§4
Cisza nocna
Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Navy Group ma prawo wezwać ochronę lub policję oraz nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł doliczając ją do rachunku Gościa.

§5
Odpowiedzialność za apartament.
Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal.

§6
Zakaz palenia
Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1.500,00 zł, doliczana do rachunku Gościa.

§7
Zmiana cen
Navy Group zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

§8
Zwierzęta domowe
Zwierzęta nie są akceptowane.

§9
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Navy Group rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego.
Navy Group ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku z powodów niezależnych od Navy Group nie będzie mogło być zagwarantowane.
Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

§10
Awarie
Navy Group zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Navy Group(dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§11
Dane osobowe
Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Navy Group. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§12
Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Navy Group a klientem jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Navy Group.

§13
Postanowienia końcowe
Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Navy Group  ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Navy Group nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie wartościowych przedmiotów pozostawionych w obiekcie.
Osoby niezameldowane w obiekcie mogą wejść na teren obiektu jedynie za zgodą obsługi.